Klik Pautan berkaitan untuk melihat butiran.

Keterangan umum akan kandungan AlQuran mengikut Juzuk.

 • Juz' 1 - Al Fatiha 1 - Al Baqarah 141 ( 1- 21)
 • Juz' 2- Al Baqarah 142-Al Baqarah252(22-41)
 • Juz' 3 - Al Baqarah 253 - Al Imran 92 (42-61)
 • Juz' 4 - Al Imran 93 - An Nisaa 23 (62-81)
 • Juz' 5 - An Nisaa 24 - An Nisaa 147 (82-101)
 • Juz' 6- An Nisaa 148- Al Ma'idah 81 (102-121)
 • Juz' 7- Al Ma'idah 82- Al An'am 110 (122-141)
 • Juz' 8 - Al An'am 111 - Al A'raf 87 (142-161)
 • Juz' 9 - Al A'raf 88 - Al Anfal 40 (162-181)
 • Juz' 10 - Al Anfal 41 - At Tauba 92 (182- 201)
 • Juz' 11 - At Tauba 93 - Hud 5 (202- 221)
 • Juz' 12 - Hud 6 - Yusuf 52 (222-241)
 • Juz' 13 - Yusuf 53 - Ibrahim 52 (242-261)
 • Juz' 14 - Al Hijr 1 - An Nahl 128 (262-281)
 • Juz' 15 - Bani Isra'il 1 - Al Kahf 74 (282-301)
 • Juz' 16 - Al Kahf 75 - Ta Ha 135 (302-321)
 • Juz' 17 - Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78 (322-341)
 • Juz' 18- Al Muminun 1-AlFurqan20(342-361)
 • Juz' 19- Al Furqan 21- An Naml 55 (362 -381)
 • Juz' 20 - An Naml 56- Al Ankabut 45(382-401)
 • Juz' 21- Al Ankabut 46-Al Ahzab 30 (402-421)
 • Juz' 22 - Al Ahzab 31 - Ya Sin 27 (422-441)
 • Juz' 23 - Ya Sin 28 - Az Zumar 31 (442-461)
 • Juz' 24 - Az Zumar 32 - Fussilat 46 (462- 481)
 • Juz' 25 - Fussilat 47 - Al Jathiya 37 (482-501)
 • Juz' 26 - Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30 (502-521)
 • Juz' 27 - Az Zariyat 31- Al Hadid 29 (522-541)
 • Juz' 28- Al Mujadila 1-At Tahrim 12 (542-561)
 • Juz' 29- Al Mulk 1 - Al Mursalat 50 (562 - 581)
 • Juz' 30 - An Nabaa 1 - An Nas 6 (582 -604)
 • SUMBER:
 • Surah-surah Lazim

 • Allahummarhamnaa bilQuran

  Makna Symbol-symbol yang terkandung dalam sesuatu ayat:

  Tanda2 / Simbol dalam ayat2 Quran.


  Klik Pautan berikut untuk melihat butiran.

  Tafsiran ayat-ayat Al Quran mengikut Surah-surah.

  " 1) Al-Faatihah

  " 2) Al-Baqarah Pt 1, Al-Baqarah Pt 2, Al-Baqarah Pt 3,

  " 3) A-li'Imraan

  " 4) An-Nisaa'

  " 5) Al-Maaidah

  " 6) Al-An'aam

  " 7) Al-A'raaf

  " 8) Al-Anfaal

  " 9) At-Taubah

  " 10) Yunus

  " 11) Hud

  " 12) Yusuf

  " 13) Ar-Ra'd

  " 14) Ibrahim

  " 15) Al-Hijr

  " 16) Al-Nahl

  " 17) Al-Israa'

  " 18) Al-Kahfi

  " 19) Maryam

  " 20) Taha

  " 21) Al-Anbiyaa'

  " 22) Al-Hajj

  " 23) Al-Mu'minuun

  " 24) An-Nuur

  " 25) Al-Furqaan

  " 26) Asy-Syu'araa'

  " 27) An-Naml

  " 28) Al-Qasas

  " 29) Al-'Ankabuut

  " 30) Ar-Ruum

  " 31) Luqman

  " 32) As-Sajdah

  " 33) Al-Ahzaab

  " 34) Saba'

  " 35) Faatir

  " 36) Yaa Siin

  " 37) As-Saaffaat

  " 38) Saad

  " 39) Az-Zumar

  " 40) Ghaafir

  " 41) Fussilat

  " 42) Asy-Syuura

  " 43) Az-Zukhruf

  " 44) Ad-Dukhaan

  " 45) Al-Jaathiyah

  " 46) Al-Ahqaaf

  " 47) Muhammad

  " 48) Al-Fath

  " 49) Al-Hujuraat

  " 50) Qaaf

  " 51) Adz-Dzaariyaat

  " 52) At-Tuur

  " 53) An-Najm

  " 54) Al-Qamar

  " 55) Ar-Rahmaan

  " 56) Al-Waaqi'ah

  " 57) Al-Hadiid

  " 58) Al-Mujaadalah

  " 59) Al-Hasy-r

  " 60) Al-Mumtahanah

  " 61) As-Saff

  " 62) Al-Jumu'ah

  " 63) Al-Munaafiquun

  " 64) At-Taghaabun

  " 65) At-Talaaq

  " 66) At-Tahriim

  " 67) Al-Mulk

  " 68) Al-Qalam

  " 69) Al-Haaqqah

  " 70) Al-Ma'aarij

  " 71) Nuh

  " 72) Al-Jinn

  " 73) Al-Muzzammil

  " 74) Al-Muddaththir

  " 75) Al-Qiaamah

  " 76) Al-Insaan

  " 77) Al-Mursalaat

  " 78) An-Naba'

  " 79) An-Naazi'aat

  " 80) 'Abasa

  " 81) At-Takwiir

  " 82) Al-Infitaar

  " 83) Al-Mutaffifiin

  " 84) Al-Insyiqaaq

  " 85) Al-Buruuj

  " 86) At-Taariq

  " 87) Al-A'laa

  " 88) Al-Ghaasyiyah

  " 89) Al-Fajr

  " 90) Al-Balad

  " 91) Asy-Syams

  " 92) Al-Lail

  " 93) Adh-Dhuha

  " 94) Ash-Syar-h

  " 95) At-Tiin

  " 96) Al-'Alaq

  " 97) Al-Qadr

  " 98) Al-Bayyinah

  " 99) Az-Zalzalah

  " 100) Al-'Aadiyaat

  " 101) Al-Qaari'ah

  " 102) At-Takaathur

  " 103) Al-'Asr

  " 104) Al-Humazah

  " 105) Al-Fiil

  " 106) Quraisy

  " 107) Al-Maa'uun

  " 108) Al-Kauthar

  " 109) Al-Kaafiruun

  " 110) An-Nasr

  " 111) Al-Masad

  " 112) Al-Ikhlaas

  " 113) Al-Falaq

  " 114) An-Naas

  Sumber: http://www.surah.my

  Surah.my ini bertujuan untuk memberi rujukan terjemahan - penyelidikan dan pendidikan. Ianya bebas untuk disebarkan / disalin untuk tujuan dakwah dan pendidikan / penyelidikan. Surah.My tidak bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan kandungan.


  Hit Counter